Välkommen till Tegnérsamfundet

"Ty detta är det herrliga hos menskan, / att hon kan fatta tingens inre väsen, / ej vad de synas men vad de betyda, / och verkligheten, hvart vårt öga ser, / den är symbolen endast af ett högre"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.