Välkommen till Tegnérsamfundet

"Sjelfva försoningens hemlighet hvad är den annat än den eviga kärlekens, den eviga barmhärtighetens hemlighet?"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.