Välkommen till Tegnérsamfundet

"Den rätta religionen är hjertats ensak, den hvilar på förnöjsamhet, på försakelse, på sinnets renhet, på uppenbarelsens enkla sanningar"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.