Välkommen till Tegnérsamfundet

"För att förstå de gamla, måste man till en början förstå deras språk. Det är i sanning obeqvämt att vägen till det klassiskt sköna går till en början genom grammatiken och ordboken; men det finnes verkligen ingen annan och den som vill hinna fram måste äfven underkasta sig resans besvärligheter"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.