Välkommen till Tegnérsamfundet

"Jag känner för min del intet yrke vigtigare och ädlare än lärarens. Ty hvad kan vara vigtigare för menniskan än det som gör henne till menniska, anlagens utveckling, sinnets upplysning, hjertats förbättring?"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.