Aktuellt

Årsmötet 2020 per capsulam

Årsmötet 2020 hölls per capsulam. Inga val förrättades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Förslaget om stadgeändring gällande datum för årsmöte antogs enhällig. Förslaget om stadgeändring gällande förändring från 2 revisorer till 1 revisor antogs med någon röst där emot. Dock krävs beslut vid ytterligare ett årsmöte för att stadgeändringarna ska gå igenom.