Aktuellt

Årsmötet 2020 per capsulam

Publicerad

Årsmötet 2020 hölls per capsulam. Inga val förrättades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Förslaget om stadgeändring gällande datum för årsmöte antogs enhällig. Förslaget om stadgeändring gällande förändring från 2 revisorer till 1 revisor antogs med någon röst där emot. Dock krävs beslut vid ytterligare ett årsmöte för att stadgeändringarna ska gå igenom.

Aktuellt

Årsmötet 2020

Publicerad

På grund av av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika större sociala sammanhang för att hålla nere spridningen av covid-19, kommer årsmötet i år att hållas per capsulam.
Inga personalval ska förrättas i år. De enda beslutsärendena är frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt förslag till stadgeändring. Medlemmarna får hemskickat ett röstkort att sända in till samfundet.
I år har Tegnérfonden inte utsett någon Tegnérpristagare, så ingen prisföreläsning blir inställd.

Aktuellt

Tegnérpriset 2019

Publicerad

Tegnérpriset 2019 tillföll poeten Magnus William-Olsson som höll föreläsning över ämnet ”Är Tegnér ens tänkbar?” på årsmötet. Föreläsningen kommer att publiceras i årsskriften i vanlig ordning.

Aktuellt

Tegnérs kyrkliga tal, vol. 2

Publicerad

Det andra bandet av Esaias Tegnérs kyrkliga tal är nu utgivet på förlaget Artos.

Växjö stiftshistoriska sällskap, med ordföranden Lars Aldén, stod för värdskapet på Östrabo, biskopsgården i Växjö, när bandet presenterades. Barbro Wallgren Hemlin redogjorde för några textkritiska problem som hon fick handskas med i samband med sitt arbete med redigeringen och utgivningen. Sten Hidal, Tegnérsamfundets ordförande, talade om Esaias Tegnér som predikant, och Leif Adolfsson läste högt ur några predikningar. Ett femtiotal åhörare närvarade.

Fredrik Modéus, Sten Hidal och Barbro Wallgren Hemlin i samband med releasen
Aktuellt

Tegnérrelease

Publicerad

Måndagen den 29 april kommer den andra volymen av Tegnérs kyrkliga tal att presenteras vid en bokrelease på Östrabo biskopsgård i Växjö. Tal kommer att hållas av biskop Fredrik Modéus, utgivaren, universitetslektor Barbro Wallgren Hemlin och Tegnérsamfundets ordförande, professor em. Sten Hidal. Det kommer att bli läsning av texter ur boken, mingel och bokhandel. Boken ges ut av Artos förlag och innehåller predikningar från Tegnérs tid som biskop i Växjö.

Programmet börjar kl 15 med insläpp från kl 14.30. Anmälan sker till Sten.Hidal@ctr.lu.se

Välkomna!

Aktuellt

En afton om Tegnér

Publicerad

Den 19 november kl 19 00 ordnar Lundensiska litteratursällskapet en afton om Tegnér i SOL:s entréhall.

Arrangemanget har formen av ett samtal om den nyutkomna antologin Efter Tegnér. Experiment med traditionen. Deltagare i samtalet är några yngre forskare som bidragit till antologin, nämligen FD Alfred Sjödin, som disputerat på en avhandling om Johan Gabriel Oxenstiernas Skördarne, FD Peter Henning som disputerat på en avhandling om svenska självbiografier från 1800-talet, och FD Kenneth Lindegren som disputerat på en avhandling om realismens användning av det osannolika.

För mer information, se http://lundensiskalitteratursallskapet.se

Aktuellt

Inget Tegnérpris i år

Publicerad

Tegnérfondens styrelse har beslutat att inte utdela Tegnérpriset för detta år. I stället kommer Tegnérsamfundets ordförande Sten Hidal att på årsmötet den 2 november hålla ett föredrag om ”Esaias Tegnér och Svenska Akademien”. Detta kommer att tryckas och sändas ut till medlemmarna, men är alltså inte en Tegnérföreläsning i egentlig mening. Kallelse till årsmötet kommer att sändas ut i vanlig ordning. Det hålls i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundets lokal på Klostergatan 11, och supén kommer att intas på Grand.

Aktuellt

Tegnérsamfundet på webben

Publicerad

Tegnérsamfundet får härmed en hemsida. De allra flesta litterära sällskap har redan det, och vi skall väl inte vara sämre. Det är min förhoppning att hemsidan kommer att bidra till att sprida kunskap om Esaias Tegnérs liv och verk. Jag tackar Mikko Akujärvi, som har förtjänsten av att ha lagt upp den.

Just nu pågår förberdelser med att ge ut den andra volymen av hans kyrkliga tal – den första volymen kom ut i fjol på Artos förlag och omfattar tiden 1813-1823. Barbro Wallgren Hemlin står som utgivare av dessa tal på uppdrag av Tegnérsamfundet.

Sten Hidal, ordförande i Tegnérsamfundet