Historik

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag. Initiativtagare var litteraturvetare i Lund, den stad där Tegnér verkat som professor i grekiska och där flera av hans stora dikter kommit till. Samfundet har enligt stadgarna som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.” I det syftet skulle man sörja för en vetenskaplig utgåva av Tegnérs samtliga skrifter, både hans dikter, brev, och akademiska tal och skrifter.

Tegnérs brev och manuskript finns bevarade i olika bibliotek och arkiv, samt i privata samlingar. Den största samlingen finns i Universitetsbiblioteket i Lund. En förteckning över Tegnérarkivet finns i Alvin.

Utgivningen började med breven. Nils Palmborg gav ut samtliga brev i elva volymer 1953–1976.

Dikterna gavs ut 1964–1996 i sju volymer, ombesörjda av Fredrik Böök, Åke K.G. Lundquist, Christina Svensson.

1982 kom den första delen av Tegnérs tal ut. Det var de akademiska talen och skoltalen, redigerade av Ulla Törnquist.

Återstår att ge ut de kyrkliga talen, av vilka den första volymen, redigerad av Barbro Wallgren Hemlin, kom ut 2017.